Personvernerklæring

Farmastat håndterer persondata for kommunikasjon med våre kunder, forfattere, myndigheter og andre samarbeidspartnere.

Personvernerklæring om behandling av personopplysninger

Farmastat AS (org. nummer: 970 983 082) behandler personopplysninger i henhold til norsk lov og personvernforordningen (GDPR). Administrerende direktør i Farmastat AS er ansvarlig for behandlingen.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Farmastat AS samler inn og behandler personopplysninger, formålet med behandling av personopplysninger, den juridiske hjemmelen for behandling av personopplysninger og rettighetene du har i forbindelse med behandlingen av personopplysninger under Personvernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven, samt kontaktinformasjon for Farmastat AS.

Farmastat AS samler inn og behandler personopplysninger for ansatte i legemiddelindustrien, ansatte i egen og tilknyttede virksomheter, ansatte i myndighetsorganer, konsulenter og ansatte hos andre samarbeidspartnere.

Behandlingen kan inkludere f.eks. navn, kontaktinformasjon, funksjon/tittel/yrke/yrkeserfaring samt informasjon om gjeldende og tidligere samspill med Farmastat AS.

Farmastat AS behandler personopplysninger som et ledd i å oppfylle firmaets formål. Farmastat AS har som formål å holde legemiddelindustriens informasjon oppdatert og tilgjengelig. Dette krever tett dialog med legemiddelfirmaene (herunder konsulentselskap som jobber for legemiddelindustrien), men også legemiddelmyndigheter og andre organisasjoner som jobber med legemiddelinformasjon.

Farmastat AS behandler dine personlige opplysninger på grunnlag av berettiget interesse i å behandle personopplysningene, og at behandlingen er nødvendig for vår virksomhet og at vår interesse overgår dine interesser for å beskytte deg mot behandlingen av disse personopplysningene. (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Alternativ kan behandlingen være nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i en avtale Farmastat AS har inngått med deg (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b). I noen tilfeller kan det være vi vil be om ditt samtykke til behandling av dataene dine for bestemte formål (GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav a). Slikt samtykke kan når som helst tilbakekalles. Behandling av personopplysninger kan også skje for å oppfylle en rettslig forpliktelse (GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav c).

Din personlige informasjon vil ikke bli overført eller delt. Enkelte personlige opplysninger kan imidlertid bli delt med tjenesteleverandører av Farmastat AS for at de skal gi oss sine tjenester og med kompetente myndigheter. Farmastat AS har databehandleravtaler med sine underleverandører. Farmastat AS utleverer ikke personopplysninger til tredjestater.

Farmastat AS har etablert egne interne retningslinjer og sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, ødeleggelser, tap eller endring. Farmastat AS lagrer ikke dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og begrenser bruken av personopplysninger der det er mulig.

Farmastat lagrer ikke personopplysninger utover det som anses nødvendig for å oppfylle formålet med behandling av personopplysningene.

Du som er registret hos Farmastat AS har rett til innsyn i egne opplysninger. Du har rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller unødvendige opplysninger blir korrigert, begrenset, slettet eller supplert eller du kan protestere mot behandlingen. Du kan også be om å få vite formålet med at vi behandlinger dine personopplysninger og du har rett til å vite hvor lenge de blir lagret, eller kriteriene for lagring. Du har også rett til å få data du selv har levert og du har rett til dataportabilitet (få overført strukturerte data til annen databehandler). Henvendelser blir besvart fortløpende og er gratis. Er grunnlaget samtykke har du rett til å trekke samtykket tilbake.

Ønsker du å klage på Farmastat AS for noe du mener er brudd på personvernregelverket, har du rett til å klage. Du kan sende skriftlig henvendelse til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo.

Opplysninger om behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon:

Behandlingsansvarlig er: Farmastat AS, Postboks 5094 Majorstuen, N-0301, Oslo, Norge

Henvendelser kan også rettes til post@farmastat.no.

Sist oppdatert: 03.07.2018